Matične knjige SFRJ - Par reči o...

Sadržaj matičnih knjiga

U matične knjige se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa tim činjenicama.

Matične knjige, izvodi iz matičnih knjiga i uverenja koja se izdaju na osnovu matičnih knjiga imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Matične knjige vode se za svako naseljeno mesto (selo, naselje) zasebno, po matičnim područjima koja određuje opštinska skupština. Matične knjige neposredno vodi matičar kao posebno ovlašćeno službeno lice.

Poruči Izvod

Matična knjiga rođenih

Matična knjiga rođenih je knjiga u koju se upisuje činjenica rođenja, sa sledećim podacima: lično ime i pol deteta;dan, mesec, godina, čas i mesto rođenja deteta.

U matičnu knjigu rođenih upisuju se i podaci o roditeljima deteta, i to: lično ime, državljanstvo, prebivalište i adresa stana. U matične knjige rođenih naknadno se upisuje: priznanje i utvrđivanje očinstva i materinstva; razvod i poništanje braka i oglašavanje braka nepostojećim; promena ličnog imena deteta i promena ličnog imena rditelja odnosno usvojioca; promena državljanstva; smrt i proglašenje umrlim.

Nadležni organ je dužan da odluku o činjenicama i promenama u vezi sa pomenutim činjenicama dostavi nadležnom matičaru u roku od 15 dana od dana kad je postala pravosnažna.

Poruči Izvod iz Matične knjige rođenih

Matična knjiga venčanih

Matična knjiga venčanih je knjiga u koju se upisuje činjenica zaključenja braka, sa sledećim podacima: lična imena, dan, mesec i godina rođenja, državljanstvo, prebivalište i adresa stana bračnih drugova; dan, mesec i godina rođenja, državljanstvo, prebivalište i adresa stana stana bračnih drugova; dan, mesec, godina i mesto zaključivanja braka, kao i izjave bračnih drugova o njihovom prezimenu.

U matičnu knjigu venčanih upisuju se i lična imena roditelja bračnih drugova, lična imena i prebivališta svedoka pri zaključenju braka, lično ime službenog lica pred kojim je brak zaključen i lično ime matičara. U matičnu knjigu venčanih naknadno se upisuju: oglašavanje braka nepostojećim, poništenje braka i razvod braka.

Ako pri zaključenju braka jednog bračnog druga zastupa punomoćnik, u matičnu knjigu venčanih upisuje se lično ime i prebivalište punomoćnika.

Poruči Izvod iz Matične knjige venčanih

Matična knjiga umrlih

Matična knjiga umrlih je knjiga u koju se upisuje činjenica smrti, sa sledećim podacima: lično ime umrlog, njegovo prezime pre zaključenje braka, dan, mesec, godina, čas i mesto smrti, dan, mesec, godina i mesto rođenja, bračno stanje, državljanstvo, prebivalište i adresa stana.

U matičnu knjigu umrlih upisuje se i lično ime bračnog druga ako je umrli bio u braku, lična imena roditelja umrlog, lično ime i prebivalište lica koje je prijavilo činjenicu smrti, odnosno naziv ustanove ako je smrt prijavila ustanova.

U matičnu knjigu umrlih upisuje se i proglašenje nestalog lica umrlim i činjenica smrti dokazana u sudskom postupku.

Poruči Izvod iz Matične knjige umrlih